Bài 5: Kết thúc sự kiện

Bài 5: KẾT THÚC SỰ KIỆN

1. Hậu cần sau sự kiện:

 • Giải tán đám đông,
 • Dọn dẹp,
 • Khắc phục,
 • An ninh.

2. Kết thúc sự kiện:

 • Họp tổng kết,
 • Tiếp nhận phản hồi,
 • Giải quyết thu – chi,
 • Giải trình kiểm toán,
 • Thanh toán hợp đồng,
 • Cảm ơn,
 • Báo cáo với các bên liên quan,
 • Đề xuất cải tiến.

3. Đánh giá sự kiện:

 • Thẩm định trước sự kiện,
 • Giám sát sự kiện,
 • Đánh giá sau sự kiện,
 • Viết báo cáo đánh giá sự kiện.

4. Truyền thông sau sự kiện

 • Sản phẩm truyền thông
 • Kênh truyền thông
 • Kế hoạch truyền thông

 

error: Content is protected !!